Přijďte si i vy zahrát s námi!
Každý čtvrtek od 18 do 22hod.
Pro děti klub již od 15hod.


D klub Doubravka, Zábělská 54b, Plzeň

--> Mapa <--

Informace o našem klubu:

Kontaktní údaje:

Název: Klub deskových her BEDNA

Sídlo: Lesní 56, 312 00 Plzeň

Forma: občanské sdružení

IČO: 270 30 717.

mail: bedna.plzen@seznam.cz

 

Kde hrajeme:

- každý čtvrtek (mimo prázdniny), D klub Doubravka, klubovna č.2,  15 - 22 hod.  

 

Vstupné:

• 15 až 18 hod: zdarma, vyhrazeno především pro děti (s rodiči)

• 18 až 22 hod:

- veřejnost 40,- Kč

- děti do 15 let a členové klubu zdarma

- mládež do 18 let poloviční

- nově příchozí 4 návštěvy zdarma 

 

Členské příspěvky:

500,- Kč/rok, děti do 15 let zdarma, mládež do 18 let poloviční. 

 

Rada sdružení:

Petr "Gally" Chalupa, předseda

Jiří "Jurri" Jansa, grafik, webmaster

Gabriela Perlovská, účetní agenda , vedoucí dětského klubu

Katka "Ashika" Volfová, členská evidence

Radek "Perláč" Perlovský

 

Kontrolní komise:

Petr "FlyGon" First

Petr "PJ" Janda

Michal "Scherly" Juřek

 

Hlavní cíle a činnost herního klubu:

• rozšiřování komunity zajímající se o hry a herní tematiku

• pořádání herních turnajů

• propagace her

• spolupráce s kluby a organizacemi s podobným zaměřením

 

Stanovy klubu:

Čl. 1

Název a sídlo

 

Občanské sdružení Klub deskových her BEDNA (dále jen „sdružení“) má sídlo Ing.Petr Chalupa, Lesní 56, 31200 Plzeň.

 

 

Čl. 2

Statut sdružení

 

1.      Sdružení je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o deskové a karetní hry.

2.      Sdružení je právnickou osobou s celostátní působností.

 

 

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou:

 

a)      rozšiřování komunity zajímající se o hry a herní tematiku

b)      umožňovat členům sdružení i dalším osobám a zejména mládeži provozování stolních her, jako hodnotné zábavy, podpory duševního rozvoje i specifické soutěžní aktivity v oblasti duševního sportu

c)      propagace her a jejich zpřístupnění co nejširší vrstvě obyvatelstva

d)      pořádání akcí s herní tematikou

e)      spolupráce s organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou v naší republice i v zahraničí

f)        spolupráce s orgány města, kraje a s ostatními organizacemi

 

Čl. 4

Členství

1.      Členem sdružení může být každá fyzická osoba, které souhlasí se stanovami sdružení, dodržuje tyto stanovy a řídí se usnesením orgánů sdružení.

2.      O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení

3.      Členství vzniká dnem přijetí za člena. Sdružení vede evidenci členů

4.      Členství zaniká:

a)      vystoupením člena písemným oznámením radě sdružení,

b)      zrušením členství na základě rozhodnutí rady sdružení,

c)      úmrtím člena – fyzické osoby,

d)      zánikem sdružení,

e)      nezaplacením členských příspěvků.

 

 

 

 

 

5.      O zrušení členství rozhoduje rada sdružení. Členství může být zrušeno za závažné nebo opakované porušování povinností člena sdružení.
Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen může odvolat k členské schůzi do patnácti dnů od doručení oznámení o zrušení členství. Odvolání má odkladný účinek.

6.      Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 

1.      Člen sdružení má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze. Každý člen  - fyzická osoba má jeden hlas. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce,

b)      volit orgány sdružení,

c)      být volen do orgánů sdružení,

d)      obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)      být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

2.      Člen má povinnost :

a)      dodržovat stanovy sdružení a plnit usnesení členské schůze,

b)      aktivně se podílet na plnění cílů sdružení a hájit zájmy sdružení

c)      účastnit se zasedání a svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

d)      platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e)      dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

 

Čl. 6

Orgány sdružení

 

 Orgány sdružení jsou:

a)     členská schůze,

b)      rada sdružení,

c)      předseda,

d)      kontrolní komise.

 

 

Čl. 7

Členská schůze

 

1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2.      Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.

3.      Členskou schůzi svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada je povinna do 1 měsíce svolat členskou schůzi pokud ho o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení nebo pokud o to požádá kontrolní komise.

4.      Členská schůze zejména:

a)      rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b)      schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)      volí kontrolní komisi sdružení, 

d)      volí členy výboru sdružení,

e)      rozhoduje o počtu členů rady sdružení.

 

5.      Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6.      Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7.      Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, vyloučení člena nebo zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

 

 

Čl. 8

Rada sdružení a předseda

1.      Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze.

2.      Členy Rady sdružení volí členská schůze.

3.      Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

4.      Počet členů rady je nejméně 5 a nejvíce 9.  V případě sudého počtu členů rady má předseda dva hlasy.

5.      Funkční období rady jsou 3 roky.

6.      Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

7.      Rada sdružení:

a)      rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách,

b)      volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

c)      koordinuje činnost sdružení,

d)      svolává členskou schůzi,

e)      zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

f)        rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

g)      naplňuje rozhodnutí členské schůze,

h)      je zodpovědná za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

 

8.      Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

9.      Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10.  Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada.

11.  Předseda zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada sdružení.

 

 

Čl. 9

Kontrolní komise

1.      Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Kontrolní komise dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení, a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

2.      V případě že kontrolní komise zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky kontrolní komise a přijmout opatření k jejich nápravě.

3.      Počet členů a délku funkčního období kontrolní komise stanoví členská schůze. Členem kontrolní komise se nemůže stát člen rady sdružení.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 

1.      Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.      Zdroji majetku jsou zejména:

a)      dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)      výnosy majetku (úroky),

c)      příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,

d)      členské příspěvky.

3.      Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření., včetně účetní závěrky.

4.      Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

 

Čl. 11

Zánik sdružení

1.      Sdružení zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze,

b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1.      Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád sdružení.

2.      Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou právnickou osobou pro zajištění svých finančních aktivit.

3.      Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností dle stanov a rozpočtu sdružení.

4.       Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s žádostmi a peticemi.

5.      Členská schůze schvaluje kroky přípravného výboru před založením občanského sdružení.

 

 

V Plzni dne 23.3.2006

 

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server